Categories
Ens preparem

Segueix la reducció de ràtios i el creixement de la xarxa pública

En el marc de la preinscripció escolar, s’han fet públiques les dades de l’oferta educativa inicial per al curs 2023-2024 com és habitual en aquestes dates.

La previsió de la demanda d’escolarització a partir de l’evolució del padró segueix projectant la tendència de decreixement demogràfic dels últims deu anys.

Segons el padró municipal, a Barcelona hi ha 11.446 infants de 3 anys, el que suposa una previsió de demanda de 10.416 sol·licituds d’escolarització per aquesta campanya que acaba el dia 20 de març. Aquestes dades del padró actual, però, dibuixen una lleugera moderació en el retrocés demogràfic (3,4 %) si tenim en compte que els últims dos cursos, molt marcats pels moviments de població durant la pandèmia, la baixada de població de 3 anys a la ciutat ha estat de fins al 6 %.

Pel que fa a primer de l’ESO, la tendència és una mica diferent, ja que l’evolució de matrícula a 6è de primària els últims tres anys s’ha mantingut estable o, fins i tot, amb un lleugeríssim increment enguany: 13.800 alumnes de 6è de primària esperant fer el pas a la secundària, front als 13.748 del curs passat.

Segons el padró municipal, a Barcelona hi ha 11.446 infants de 3 anys, cosa que suposa una previsió de demanda de 10.416 sol·licituds d’escolarització per a aquesta campanya que acaba el dia 20 de març. Aquestes dades del padró actual, però, dibuixen una lleugera moderació en el retrocés demogràfic (3,4 %) si tenim en compte que els últims dos cursos, molt marcats pels moviments de població durant la pandèmia, la baixada de població de 3 anys a la ciutat ha estat de fins al 6 %.

Pel que fa a primer de l’ESO, la tendència és una mica diferent, ja que l’evolució de matrícula a 6è de primària els últims tres anys s’ha mantingut estable o, fins i tot, amb un lleugeríssim increment enguany: 13.800 alumnes de 6è de primària esperant fer el pas a la secundària, enfront dels 13.748 del curs passat.


Reducció de ràtios i creixement de la xarxa pública

L’oferta del proper curs ve marcada per les dades següents:

  • 3 nous centres públics, dos per la incorporació de l’Escola Sant Felip Neri (Ciutat Vella) i l’Escola Mare de Déu de la Soledat (Sant Andreu), que passaran a ser l’IE Sant Felip Neri i l’Escola Segre, respectivament, i un per nova creació, l’Institut Vallcarca (Gràcia), que sortirà amb dos grups;
  • decrement de places en el conjunt de l’oferta (123 menys, de 12.071 el curs actual a 11.948 el proper), per ajustament de ràtios en funció del padró;
  • disminució de 3 centres concertats, un per cessament d’activitat (Escola Nostra Senyora del Carme) i dos per pas a la xarxa pública;
  • la pèrdua de l’oferta de primer d’ESO als Instituts Vall d’Hebron i Institut Guineueta, de Nou Barris, que es centraran en oferta postobligatòria.

Pel que fa a l’objectiu de reducció de ràtios, a I3 un total de 104 centres sortiran amb una ràtio de 20 alumnes i 73 centres amb un màxim de 23 alumnes per grup. Pel que fa a primer d’ESO, 44 centres públics sortiran amb una ràtio de 27 alumnes per grup, mentre que 31 en sortiran amb un màxim de 30.

També segueix avançant la simplificació del mapa d’adscripcions en el pas de primària a secundària, de manera que el curs 2024-25 el 95% de les escoles disposaran de 2 o 3 instituts adscrits vers el 82% de les escoles del curs 2017-18

Alumnat amb necessitats educatives específiques: una mirada preventiva

Per últim, pel que fa al sistema de places de reserva per a l’alumnat amb necessitats educatives específiques (NESE A i NESE B), hi ha una previsió de creixement pel que fa al nombre de places com a conseqüència tant de l’increment de la vulnerabilitat social, com també de les millores en la detecció preventiva de les situacions de vulnerabilitat. Aquest és un dels pilars per garantir l’equivalència de centres des del punt de vista de la composició i el perfil de l’alumnat i, per tant, garantir la igualtat d’oportunitats a tot l’alumnat.

El treball conjunt dels diversos professionals de l’educació i dels àmbits social i sanitari és clau en aquesta detecció preventiva de l’alumnat en situació de vulnerabilitat socioeconòmica (NESE B). Però també de l’alumnat, especialment d’I3, que pot requerir una atenció educativa específica davant situacions sovint difícils de detectar, especialment en edats primerenques, com són lleus retards en el desenvolupament o processos maduratius de l’infant més lents.

És en aquests últims supòsits que s’ha fet un esforç especial durant aquest darrer procés de preinscripció. Els serveis centrals del Consorci ja van iniciar, fa un any, una tasca de més atenció i acompanyament a les famílies en aquestes circumstàncies perquè aquests infants, de la mateix manera que els infants amb necessitats educatives específiques relacionades amb l’audició, la parla, la cognició entre altres, també s’incorporin al perfil d’alumnat NESE A i puguin demanar una plaça de reserva.

És fonamental que tot l’alumnat amb algun tipus de necessitat específica pugui, des del primer moment de l’escolarització, rebre l’atenció educativa necessària i, per tant, garantir-li les oportunitats educatives que permetrà créixer i desenvolupar-se.

Detecció a I3

Detecció a primer d’ESO