Categories
Èxits compartits

Novetats del curs 2022-2023: nous centres, plantilla i alumnat

Aquest setembre hem arrencat el nou curs escolar amb 3 nous centres educatius públics a la ciutat: l’Institut Escola Projecte (Sarrià-Sant Gervasi) que s’integra a la xarxa pública, l’Institut Escola El Molí (Nou Barris) fruit de la transformació dels centres l’Escola Prosperitat i l’Institut Galileo Galilei i, en l’àmbit dels ensenyaments postobligatoris, el nou Institut de la Logística de Barcelona, que oferirà formació professionalitzadora en l’àmbit del comerç i la logística en les instal·lacions del Port de Barcelona (edifici del World Trade Center). Igualment, l’Institut Angeleta Ferrer ha començat el curs ubicat ja en el seu equipament definitiu al carrer Marina.

D’aquesta manera, comencem el curs 2022-2023 amb una xarxa de 300 centres educatius gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona, des d’infantil i primària, fins als ensenyaments postobligatoris, passant pels centres d’educació especial.

Creix l’equip educatiu

Pel que fa a personal, tant d’ensenyaments obligatoris com postobligatoris, aquest curs el Departament d’Educació incrementa la plantilla docent amb 391 professionals més, i el personal PAS incorpora 89 persones. D’aquesta manera, la xarxa de centres públics de Barcelona tindrà 11.579 professionals (que seran 12.039 amb l’augment de 460 docents per l’acord sindical de reducció d’una hora lectiva a partir del mes de gener), xifra que inclou els 1.847 corresponents a definició de llocs amb perfil professional que augmenta el 9%.

Educació inclusiva: impuls a l’escola ordinària

Aquest curs, el 73% de l’alumnat amb necessitats educatives específiques (NESE A) està escolaritzat a centres ordinaris i el 27% en centres d’educació especial, la qual cosa suposa un creixement d’un 1% respecte a fa un any. A Barcelona, hi ha un total de 6.624 alumnes amb necessitats educatives específiques derivades de discapacitat física, intel·lectual o sensorial, trastorns de l’espectre autista, mentals o de conducta. I des del curs 2021-2022, i especialment en la darrera preinscripció, s’està fent èmfasi en la distribució equitativa d’aquest perfil d’alumnat en centres d’una mateixa zona d’escolarització i, també, en els centres ordinaris tenint en compte els recursos intensius que disposen. 

Aquesta estratègia d’impuls d’una educació inclusiva en l’escola ordinària vindrà acompanyada, aquest nou curs, de més recursos: un nou centre amb suport intensiu a l’escolarització inclusiva (SIEI), més aules integrals de secundària, més centres d’educació especial que donaran suport a la inclusió als centres ordinaris i més recursos per als monitors i monitores de l’alumnat amb NESE A.

Del Pla de xoc al nou Decret d’admissió

Aquest també serà el curs què s’ha aplicat el Decret d’admissió per a la distribució equilibrada de l’alumnat, en què l’alumnat d’I3 i de 1r d’ESO tindran els recursos necessaris associats a la seva escolarització. A Barcelona, aquest decret pren el relleu de les mesures aplicades des de fa 4 cursos a través del Pla de xoc contra la segregació escolar i l’èxit educatiu que es manté per cobrir les necessitats de les cohorts que s’han integrat al programa des que va es iniciar, és a dir, tot l’alumnat en situació de vulnerabilitat d’I4, I5, 1r de primària i tots els grups de la ESO (2n, 3r i 4t).

Menys alumnat, més escola pública i disminució de ràtios

Aquest curs s’ha iniciat amb una ràtio de fins a 22 alumnes en el 92% dels grups d’I3.

Segons les dades provisionals d’aquest setembre, el total de l’alumnat per al curs 2022-2023 és de 169.314, la qual cosa suposa 4.614 alumnes menys que el curs passat. Aquest descens important contrasta amb l’increment de la matrícula als centres públics, que confirma la tendència dels darrers cursos, que es manté a I3 (52,5%) i creix lleugerament en el global dels ensenyaments obligatoris (46,2%).