Categories
Èxits compartits

Horitzó 2030

Barcelona renova, en xarxa, el compromís amb la transformació educativa

El 12 de novembre, bona part de les direccions dels 241 centres d’ensenyaments obligatoris i dels serveis educatius de la ciutat, així com representants de diverses entitats i institucions educatives vau assis-tir al plenari de direccions “Un nou impuls a la transfor-mació educativa a la ciutat de Barcelona”. Un plenari especial perquè el Consorci i les administracions que en formen part, Generalitat i Ajuntament, van presentar un pla d’accions per seguir avançant en la transforma-ció eductiva que va iniciar-se fa cinc anys amb el programa “Xarxes per al Canvi (2016-2021).

Educació 2030 és un pla d’accions per impulsar una educació més inclusiva, equitativa i per millorar el sistema educatiu.”

En la presentació van participar-hi, a més del conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i la gerent del Consorci, Mercè Massa, experts del món educatiu, com Francina Martí (Rosa Sensat), Ismael Palacín(Fundació Jaume Bofill) i Eduard Vallory (Unescocat, Escola Nova 21), en una taula moderada per Rosa Artigal (del Consorci d’Educació), on es va parlar dels reptes i el canvi de paradigma de l’educació.

Què és e2030?

Pla d’accions per a la transformació educativa a Barcelona

 • Amb una mirada àmplia sobre què entenem per transformació educativa, amb plans i programes que van de l’aula a la ciutat.
 • Amb una vocació sistèmica, és a dir, propo-sant formes de definir, treballar, implementar i avaluar un canvi de tothom i per a tothom.
 • Per preparar i capacitar les generacions d’infants i joves actuals perquè puguin transformar els reptes locals i globals.

Aquests últims anys la innovació i renovació pedagò-gica han estat al centre del focus social i mediàtic. Sobre les bases de tot el que s’ha estat fent fins ara, el pla e2030 serà el marc de referència d’una nova etapa que revisa les palanques que han d’impulsar la transformació educativa, integrant diverses línies de treball en marxa (com la transformació dels espais educatius, la transformació digital, la formació docent i directiva, el pla de xoc…) i apuntant nous eixos amb l’objectiu d’avançar cap a una transformació educativa amb una mirada global: més inclusiva, equitativa i per a la millora del sistema educatiu.

Amb aquest pla, a Barcelona ens sumem a l’objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) número 4 de les Nacions Unides, que demana una educació de qualitat, inclusiva, equitativa i al llarg de la vida, com a condició necessària per formar una ciutadania global capaç de fer front als reptes globals i locals. És a dir, una educació al servei d’un món més just, un desenvolupament més sostenible i una ciutadania empoderada i oberta. En definitiva, aquesta transforma-ció educativa inclusiva i equitativa ha de garantir a tots els infants un nivell d’excel·lència en les com-petències bàsiques al final de l’etapa obligatòria.

8 palanques per a la transformació educativa i uns centres equivalents en qualitat i propòsit

 • La plena capacitació d’equips directius i docents: xarxes d’aprenentatge, mentori-es, propostes formatives.
 • L’adequació dels equipaments educatius per a la transformació educativa.
 • L’acceleració digital.
 • Avançar en l’equitat educativa: lluita con-tra la segregació, assignació de recursos compensatoris, prestacions a l’alumnat… 
 • La incorporació de nous perfils als centres: de l’equip docent a l’equip educatiu.
 • Programes per a l’aprenentatge compe-tencial (en la recerca i ciència, arts i cultura, llengua i plurilingüisme, valors i ciutadania, salut i qualitat de vida). 
 • Impuls a l’educació inclusiva: detecció, escolarització, orientació psicopedagògica i coordinació amb Serveis Socials i Salut.
 • L’entorn i les activitats extraescolars.

Una taula de seguiment amb experts supervisarà el desenvolupament d’aquestes estratègies per compartir-les, contrastar-les, avaluar-les o incorporar-ne de noves.

El moment de l’ESO

Aquesta nova etapa posarà focus en la secundària, per garantir la continuïtat dels aprenentatges i metodologies i reforçar, també, la coordinació pedagògica en les uni-tats de referència entre primària i secundària. Els princi-pis de la transformació educativa i aquest pla d’accions s’orienten a assolir una educació competencial, con-nectada amb la realitat, en què es mobilitzin les capacitats de treball en equip, la creativitat, les experièn-cies per a l’empoderament i l’autonomia de l’alumnat.

Tot plegat obliga a repensar metodologies, models d’a-valuació, l’acció tutorial o l’acompanyament emocional.