Categories
Èxits compartits

Èxit i Speak Up, a examen

Un grup de recerca de la UdG ha avaluat els dos programes d’acompanyament educatiu extraescolar gratuïts que s’adrecen a alumnat de primària i secundària, majoritàriament, de zones educatives amb més alumnat en situació de vulnerabilitat.


“M’agrada la companyia de l’Èxit, em sento còmoda”; “Si necessito ajuda puc consultar l’amiga gran”; “M’agrada la mitja hora d’activitats en grup”; “A vegades es fan activitats divertides”; “Crec que el programa és molt curt, no dona temps a fer molt”. Aquestes són algunes de les valoracions d’alumnes que es recullen en els informes d’avaluació que el grup de recerca Liberi de la Universitat de Girona ha fet en relació amb els programes Èxit i Speak Up en què s’apunten els impactes positius, així com les millores i reptes de futur d’aquests dos programes pels quals han passat més de 15.000 alumnes i hi han participat un centenar de centres de la ciutat

La investigació ha pogut constatar que el fet de participar a Èxit millora hàbits d’estudi (tot i que d’altres es mantenen) com ara l’autonomia i les habilitats per fer i entendre les tasques escolars. Pel que fa al programa Speak Up, l’equip avaluador apunta que la metodologia de treball afavoreix les condicions d’aprenentatge de la llengua anglesa. I entre les fortaleses comunes dels dos programes, el grup de recerca assenyala la gratuïtat de l’accés com a condició d’equitat que contribueix a reforçar el caràcter compensadordels dos programes. En ambdós casos, a més, els tutors de l’alumnat participant estimen una millora de les qualificacions a final de curs.

Entre les fortaleses detectades tant en l’Èxit com en l’Speak Up, el grup de recerca assenyala la gratuïtat de l’accés com a condició d’equitat que contribueix a reforçar el caràcter compensador dels dos programes.

Les claus d’Èxit: el valor de construir vincles i la personalització

El programa Èxit, amb 20 anys de tradició a la ciutat de Barcelona, té com a objectiu principal augmentar les expectatives d’èxit educatiu de l’alumnat en situació de vulnerabilitat socioeconòmica i cultural durant 5è i 6è de primària i tota l’ESO. Per fer-ho, s’ofereix a l’alumnat la possibilitat de quedar-se al centre dues tardes fora de l’horari lectiu per reforçar les competències curriculars i encoratjar l’alumnat a continuar estudiant

El programa Èxit, amb 20 anys de tradició a la ciutat de Barcelona, té com a objectiu principal augmentar les expectatives d’èxit educatiu de l’alumnat en situació de vulnerabilitat socioeconòmica i cultural.

En referència a l’Èxit, la investigació ha conclòs que hi ha diverses característiques que n’afavoreixen les condicions d’educabilitat. En particular, la construcció de vincles personals amb l’alumnat, diu l’avaluació, perquè és una via que no només permet generar aprenentatges, sinó que també afavoreix la posada en pràctica d’estratègies que en faciliten la personalització. A més, Èxit també contribueix a la construcció d’un clima de treball positiu, promou la col·laboració entre l’alumnat i aborda els conflictes que sorgeixen. 

Les claus de Speak Up: una proposta lúdica i atractiva

L’Speak Up és un programa que té el suport de l’Escola Oficial d’Idiomes i pretén que l’alumnat d’ESO millori les seves competències comunicatives en anglès, de manera que quan torni a la seva aula ordinària esdevingui un agent dinamitzador que acabi repercutint a tot el grup.

Pel que fa als beneficis en l’aprenentatge que aporta l’Speak Up, la recerca destaca el disseny i la posada en pràctica d’activitats atractives per a l’alumnat, que en alguns casos permet que aquest relacioni l’aprenentatge amb una dimensió lúdica. A més, el professorat valora que més de la meitat de l’alumnat augmenta la seva confiança per parlar a classe i tots els agents implicats en el programa (alumnat, professorat i Great Friends) coincideixen a assenyalar que l’Speak Up contribueix a la millora de la competència oral en anglès.

Gràcies al programa Speak Up, més de la meitat de l’alumnat augmenta la confiança per parlar a classe i en millora la competència oral de l’anglès.

Reptes per a les properes edicions 

De cara als cursos vinents, la gestió d’aquests programes haurà de tenir en compte diverses qüestions sobre les quals l’avaluació ha proposat millores. En el cas de l’Speak Up, se suggereix enfortir la dimensió transformadora del programa per garantir que una part de l’alumnat participant esdevingui motor de canvi dins l’aula ordinària. En referència a l’Èxit, els avaluadors proposen la necessitat de centrar el suport educatiu en les competències lingüístiques, sobretot en català (només un 2% de l’alumnat participant parla català a casa), i les matemàtiques. També es dona importància a optimitzar la coordinació i el diàleg entre equips de suport i centres educatius. 

Ja fa tres anys que la figura de l’amic gran de l’Èxit es va professionalitzar sota el conveni d’educadors de lleure i que s’ha centrat l’oferta en centres d’alta i màxima complexitat. A més, els amics grans tenen un programa formatiu a mida a càrrec de l’entitat Empieza por Educar. 

Des del curs acadèmic 2016-17 fins al 2022-23, s’han matriculat al programa Èxit 12.930 alumnes. D’aquests, un 38% ha nascut fora d’Espanya i el 73% té progenitors nascuts fora d’Espanya, un percentatge deu punts inferior en el cas de l’Speak Up. En aquest programa, hi ha hagut 2.138 alumnes matriculats durant aquest mateix període. El total de centres participants en el curs actual en l’Èxit ha estat de 76 i en l’Speak Up, 32.