Categories
Ens preparem

Eleccions a l’equip de juntes: renovem el 50% dels membres

Entre els dies 2 i 4 de novembre, 212 direccions de centres d’ensenyaments obligatoris de Barcelona van poder exercir el seu dret a vot per renovar la meitat dels membres que formen part de les juntes de direccions. I properament, del 16 al 18 de novembre, serà el torn de les direccions dels ensenyaments postobligatoris.

Les juntes de direcció són l’espai de trobada, informació i diàleg que dona veu i participació a les direccions dels centres educatius de titularitat pública, per tal que aquestes puguin participar dels debats i el marc de governança de la comunitat educativa i la xarxa pública de la ciutat de Barcelona.

El reglament de funcionament i elecció de les juntes de direccions d’ensenyaments obligatoris, aprovat l’any 2018, preveu que aquest procés de renovació parcial es faci cada dos anys. Les últimes eleccions van tenir lloc el març del 2019, de manera que les eleccions que s’haurien d’haver celebrat fa un any s’han posposat fins ara a causa del context de pandèmia.

Qui ha estat cridat a votar?

La Junta de Primària, formada per 20 membres, renova un dels dos membres de cada districte, de manera que hi han participat totes les escoles i instituts escola de tots els districtes. L’excepció han estat els centres d’educació especial, que no hi han participat perquè, tot i que tenen representant en aquesta junta, el seu membre continuarà encara dos anys més.

Pel que fa a la Junta de Secundària, en aquestes eleccions només han estat cridades a votar les direccions d’instituts i instituts escola dels districtes de l’Eixample, Sants-Montjuïc, les Corts, Gràcia i Horta-Guinardó. Aquesta junta està formada per 10 membres i en aquestes eleccions es renoven els membres d’aquests cinc districtes.

Quantes candidatures hi ha?

Una singularitat del model de juntes de Barcelona és que no hi ha candidatures: totes les direccions són elegibles perquè ser elegible és una contribució a la comunitat educativa. Això vol dir que les direccions poden votar qualsevol altra direcció.

Com es voten els seus membres?

Per garantir la presència d’opcions diverses, rellevants i de proximitat, les direccions poden votar en clau de districte, cas en què s’escull entre un cens format per les direccions del mateix districte; i poden votar en clau de ciutat, cas en què es vota d’entre una llista on apareixen totes les direccions de la ciutat, incloses les del mateix districte. Aquests vots s’agreguen i donen com a resultat el membre més votat per a cada districte.

El sistema de votació és electrònic i 100% anònim, amb la qual cosa es garanteixen la seguretat, la traçabilitat i la transparència

Què fan les juntes?

Les juntes són una peça clau de la governança de la comunitat educativa de la ciutat. És un espai de debat per traslladar visions, inquietuds i propostes per tal que la presa de decisions tingui en compte la veu de les direccions i les necessitats dels centres a l’hora d’impulsar mesures de gestió i transformació de l’educació.

Com s’organitzen?

Hi ha diversos nivells. Per a les trobades informatives i de debat més recurrents, es convoquen separadament la Junta de Primària o la Junta de Secundària que ara es renoven. El reglament també preveu la possibilitat d’una junta comuna amb membres de les dues juntes anteriors per tractar temes compartits. I, per acabar, la Comissió Permanent reuneix una representació de les diverses juntes i es convoca de manera excepcional o en període de vacances.

A més, també hi ha el Plenari de Direccions, que és a la base del sistema i el formen totes les direccions dels centres per tractar qüestions d’abast general.

Com funcionen?

Les juntes es reuneixen, com a mínim, un cop cada tres mesos per fer el seguiment dels temes de treball que hi hagi oberts i tractar-ne de nous. A més a més, les juntes poden tenir diverses comissions de treball per qüestions més específiques i periòdiques.

+ info